Dây Thun Dệt

thông tin liên hệ
Bà Diệp Thị Dung
Giám Đốc - 01677 386 357

Dây Thun Ràng Bọc Cao Su

Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
cao su bọc  # 90 Poly 75/1 75/1, # 52 Poly 75/1 75/1,包紗橡胶絲,rubber thread
cao su bọc # 90 Poly 75/1 75/1, # 52 Poly 75/1 75...
các loại day thun ràng hình nhện 各種橡胶絲及松紧帯踟蛛網绳 - all kinds of rubber thread or elastic cord products)
các loại day thun ràng hình nhện 各種橡胶絲及松紧帯踟蛛網绳 - a...