Dây Thun Dệt

thông tin liên hệ
Bà Diệp Thị Dung
Giám Đốc - 01677 386 357

Sợi cao su lưu hóa

cao su các loại size Từ #24, #32, #37, #42, #52, #90.各種型号橡胶絲。all kinds of rubber threads
cao su các loại size Từ #24, #32, #37, #42, #52, #...