Dây Thun Dệt

thông tin liên hệ
Bà Diệp Thị Dung
Giám Đốc - 01677 386 357

Sợi cao su lưu hóa

sợi Polyster 75/1, 150/48, 300/96
sợi Polyster 75/1, 150/48, 300/96

Lưới Ràng

Dây thun ràng (松紧帯 - Rubber elastic band)
Dây thun ràng (松紧帯 - Rubber elastic band)
các loại day thun ràng hình nhện 各種橡胶絲及松紧帯踟蛛網绳 - all kinds of rubber thread or elastic cord products)
các loại day thun ràng hình nhện 各種橡胶絲及松紧帯踟蛛網绳 - all ki...
Lưới ràng đồ
Lưới ràng đồ
Lưới ràng đồ
Lưới ràng đồ
Lưới ràng đồ
Lưới ràng đồ

Dây Thun Ràng Bọc Cao Su

Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su
Dây ràng bọc cao su

CÁC ỨNG DỤNG

Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng
Ứng dụng dây thun ràng

Dây Ràng Dệt Tròn

Dây thun ràng tròn
Dây thun ràng tròn
Dây thun ràng tròn
Dây thun ràng tròn
Dây thun ràng tròn
Dây thun ràng tròn
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su
Dây thun cao su

Dây Ràng Dệt Bản

Dây thun ràng dệt bản
Dây thun ràng dệt bản
Dây thun ràng dệt bản
Dây thun ràng dệt bản
Dây thun ràng dệt bản
Dây thun ràng dệt bản